SFS 1979:696

790696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:696

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

utkom från trycket

samarbete rörande kriminalvård i frihet;

den 17 juli 1979

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1978: 801) om inte rna­

tionellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall ha nedan angivna ly­

delse.

2 § Samarbete enligt denna lag avser

1, verkställighet i Sv erige av
a) utländsk brottmålsdom, varigenom den dömde har erhållit villkorligt

anstånd med ådömande av straff eller verkställighet av frihetsstraff eller på
annat liknande sätt ålagts att under en prövotid undergå kriminalvård i fri­

het,

b) utländsk brottmålsdom avseende frihetsberövande påföljd, sedan

den dömde enligt beslut i den främmande staten har frigivits villkorligt el­
ler annars överförts till kriminalvård utom anstalt,

2. verkställighet i främmande stat av
a) svensk dom på skyddstillsyn,

b) svensk dom på fängelse eller internering, sedan den dömde enligt be­

slut här i landet har frigivits villkorligt eller överförts till vård utom anstalt.

Vad som föreskrivs i denna lag om utländsk brottmålsdom gäller även i

fråga om annat avgörande i fr ämmande stat som har meddelats eftc r rätte­

gång i brott mål.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1980. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fr åga om verkställighet i främ mande stat av svensk dom på

ungdomsfängelse, som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Bo Svensson

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1978/79: 212, JuU 38, rskr 408.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.