SFS 1981:222

810222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:222

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1978: 801) om interna­

tionellt samarbete rörande kriminalvård i frih et skall ha nedan angivna ly­

delse.

2 §" Samarbete enligt denna lag avser

1. verkställighet i Sve rige av

a) utländsk brottsmålsdom, varigenom den dömde har erhållit villkorligt

anstånd med ådömande av straff eller verkställighet av frihetsstraff eller på

annat liknande sätt ålagts att under en prövotid undergå kriminalvård i fri­

het.

b) utländsk brottsmålsdom avseende frihetsberövande påföljd, sedan

den dömde enligt beslut i den främmande staten har frigivits villkorligt el­
ler annars överförts till kriminalvård utom anstalt,

2. verkställighet i främ mande stat av

a) svensk dom på skyddstillsyn,

b) svensk dom på fängelse, sedan den dömde enligt beslut här i lande t

har frigivits villkorligt.

Vad som föreskrivs i den na lag om utländsk brottmålsdom gäller även i

fråga om annat avgörande i främ mande stat som har meddelats efter rätte­
gång i br ottmål.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om verkställighet i frä mmande stat av svensk dom på inter­

nering, som har meddelats före ikraftträdandet.

356

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/8J:76, JuU 25 , rskr21l,

^ Senaste lydelse 1979:696.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.