SFS 1964:548

640548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 54Ö

Lag

angående ändring i lagen den 22 maj 1963 (nr 193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island ocli Norge angående "verkstäDigliet

av straff m. m.;

given Sofiero den 29 juni 1964.

\ i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

\ e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, dels alt G—22, 24—27, 29 och 33 §§ ävensom rubriken före

17 § lagen den 22 maj 1963 om samarbete med Danmark, Finland, Island

och Norge angående verkställighet av straff m. m, skola erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan angives, dels ock att 30 § sagda lag skall upphöra att

gälla.

6 §.

Bifalles framställning om verkställighet här i riket, skall i beslutet därom

det ådömda straffet omvandlas till fängelse på lika lång tid.

' Prop. 1964: 90; L^U 30; Rskr 292.

* 345—GiSOOO. Svensk författningssamling 196'i, Nr 541—550

¬

background image

1206

7

Det till fängelse omvandlade straffet är verkstallbart såsom hade straffet

"idöints liär i riket genom dom, som vmmit laga kraft.

Ilar straffet

clcn staten.

Förvandliiiasstraff för —

av dag.

8 §•

Ilär i riket meddelad dom, varigenom dömts till fängelse, må verkställas

i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den domde nar verkställighet

skall ^kc år medborgare eller har hemvist i den andra staten. Uppehåller han

si-- i någon av nämnda stater, må även eljest domen verkställas där, om det

med hänsyn till oinslänclighclerna finnes lämpligast.

Skall den — — — såsom slrafftid.

ög.

Om någon, som här i rikel dömts till fängelse, skall for verkställighet av

domen ö-vcrföras till Danmark, Finland, Island eller Norge, skola bestäm­

melserna i 7 o ch 18 §§ lagen om utlämning för hrott till Danmark, Finland,

Island och Norge äga motsvarande tillämpning.

Vad nu

andra staten,

10 §.

Övervakning av den, som 1 Danmark, Finland, Island eller Norge b M

villkorligt dömd med föreskrift om övervakning, må pä begäran anordnas
här i riket.

11 §.

I hcslnt om anordnande av övervakning skall övcrvakningsnämnden i den

ort, där den dömde uppehåller sig eller kan antagas komma att uppehålla

sig, ntscs att handhava övervakningen. Del åligger övervakningsnämndeii att

förordna övervakare för den dömde.

12 §.

_

.

Vad för den dömde är bestämt angående prövotid och övervakniagsiid i

den stat där domen meddelats skall gälla såsom om domen givils här i riket.

Föreskrifter angående den dömdes åligganden, som meddelats i anslutnmg

till domen, skola, om ej övervakningsnämndcn förordnar annat, äga till-

lämpning. T Ö \Tigt skall vad i svensk lag är stadgat om skyddslilisvn aga

motsvarande tillämpning; förordnande om hehandling enligt 28 kap.

brottsbalken må dock ej meddelas.

Meddelas i Danmark, Finland, Island eller Norge beslut om ändrade be-

stämmeisor med avseende a domen eller om för^'crkandc av anståndet, s'a

lieslutct äga giltighet här i riket.

§

Uppkommer hur i riket fråga om åtgärd jncd avseende å den som

ligt dömts i Danmarlc, Finland, Island eller Norge och som ställts un

övervakning här, men finnes frågan lämpligen höra prövas i den

' j,

domen meddelats, må domstol eller övervakniugsnämnd, som haadlaD§

ärendet, hånskjnta frågan till behörig myndighet i nämnda stat.

1 '1: ^

Om någon, som villkorligt dömts i Danmark, Finland. Island eker

har i rdcet övorlygas om annat brott som begåtts under prövotidcn eher ^

dess ])örjan, må rätten, ändå alt övervakning i anledning av den

men ej anordnats här, undanröja den ådömda påföljden och for

^

t oma 1)11 gemensam påföljd. Därvid skall den tidigare domen rinses

dom a skyddstillsyn.

¬

background image

1964 . Nr 548

1267

15 §.

övervakning av den, som här i riket dömts till skyddstillsyn, må över­

flyttas till Danmark, Finland, Island eller Norge.

Beslutas i den andra staten ändrade bestämmelser med avseende å skydds-

tillsynen, skaJl beslutet äga giltighet här i riket.

Ändå att övervakningen överflyttats, må åtgärd i fråga om skyddstillsy­

nen beslutas nar i riket, såframt den dömde här övertygas om annat brott

eller behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge till svensk

myndighet hanskjnter ärende om sådan åtgärd. Sålunda hänskjutet ärende

upptages av den overvalmingsnämnd som vid tiden för överflyttningen

handhade övervakningen.

16 §.

Har i Danmark, Finland, Island eller Norge beslutats undanröjande av

villkorlig dom eller skydds tillsyn, som ådömts här i riket, skall beslutet äga

giltighet här.

Om övervakning av villkorligt fiigiven m. m.

17 §.

Ö^-ervakning av den, som villkorligt frigmts efter avtjänande i Danmark

av fa^ngsel, i Finland av tukthus eller fängelse, i Island av fangelsl eller

i Norge av fengsel, må på begäran anordnas här i riket.

18 §.

I beslut om anordnande av övervakning skall övervakningsnämnden i den

ort, där den frigivne uppehåller sig eller kan antagas komma att uppehålla

sig, utses att handhava övervalmingen. Det åligger övervakningsnämnden

att förordna övervakare fÖr den frigivne,

19 §.

Vad för den frigivne är bestämt angående prövotid och övervakningstid i

den stat där frighmingen skett skall gälla såsom om frigivningen ägt rum

här i riket. Föreskrifter angående den frigivnes åligganden, som meddelats i

anslutning till den villkorliga frigivningen, skola, om ej övervakningsnämn­

den förordnar annat, äga tillämpning, I övrigt skall tillämpas vad i svensk

lag är stadgat om villkorlig frigivning; dock må prövotiden ej förlängas.

Förklaras här i rilcet den villkorligt medgivna friheten förverkad, skall

verkställighet här ske av det vid frigivningen återstående straffet, omvandlat

till fängelse på Hka lång tid.

Beslutas i

i riket.

20 §,

Uppkommer här i riket fråga om åtgärd med avseende å villkorlig fri­

givning, som beslutats i Danmark, Finland, Island eller Norge och beträf­

fande vilken övervakning anordnats här, men finnes frågan lämpligen böra

prövas i den stat, där frigivningen skett, må övervakningsnämnden eller,

när den dömde övertygats om annat brott, domstolen hänskjuta frågan till

behörig myndighet i nämnda stat.

21 §.

Om någon, som villkorligt frigivits efter avtjänande i Danmark av fasng-

sel, i Finland av tukthus eller fängelse, i Island av fangelsi eller i Norge a^

fengsel, här i riket övertygas om annat brott som han begått under prövo-

tiden, må rätten, ändå att övervakning i anledning av den vilikorliga frigiv­

ningen ej anordnats här, med tillämpning av vad i svensk lag är stadgat om

¬

background image

12GS

inGl. -Xruis

villkorlig friglvning forkbra deti vilikorligt medgivna friheten forv,,. ,

Där%dd s iola keslömjnclserna i lö § andra stycket aga tillämpning.

22 §.

övervakning av den, som liär i riket viilLoiIigt frigivits efter avtjän..,,.

av fängelse, mä överflytLas till Danmark, Fniland, Island eller Norge.

Beslutas i— — —i riket.

Ändå att övervakningen överflyttats, ma åtgärd i fråga om den vil korijp

frigivningen liesliitas hår i riket, såframt den frigivne här övertygas ml.

nat hrott eller behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Ä ors

till svensk myndighet hänskjuter ärende om^sådan åtgärd. Sålunda hä !

skjutet ärende upptages av den övervakningsnämnd som vid tiden förÖTji

flyttningen handhade övervakningen.

24 §.

Framställning om verkställighet enligt 1 eller 5 § eller om anordnande av

övervakning enligt 10 eller 17 g göres av vederbörande myndighet i Dan­

mark, Finland, Island eller Norge.

Framställningen ma!

— den meddclals.

Innan framställning

i ärendet.

I

25 g.

I

Framslällning om verkställighet enligt 1 eller 5 g eller om anordnande a\ j

övervakning enligt 10 eller 17 g provas av kriminalvårdsstjTelsen.

'

Framställning med stöd av denna lag om verkställighet eller om anod- i

nande av overvaluing i Danmark, Finland, Island eller Norge göres 3 v ?

kiiminalvardsstyrelsen i fall som avses i 3 och 8 gg samt av övervaknings- •

nämnden i fall som avses i 15 och 22 gg.

" |

2ö g.

i

Talan mot kriminalvardsstvrclsens beslut enlmt denna laa föres genom i

besvär hos Konungen.

^

?

,

förordnas, sicall kriminalvardsstvrclsens he.slut omedel- !

hart landa till efterrättelse.

i

..vfnl

i

omhändertagen för verkställighet av do m, som s

i- - " 7 ^^rimma ^ardsst^'relsens heslut, skall i fråga om förberedande och[

offrnnm r-

i"'

IjeshUet vad 1 rättegångsbalken är stadgat oj |

niotsvarandc tillämpning; arvode och ersättning

=

iors^ala^en skola dock alltid gäldas av stalsvcÄet.

fi-amstännin^! cnJigl 15 § »' "

dc. it 1 i i

"'r

Bcsvärsiidon räknos frän den.^

föros

över hovrällcns l>csh,t må klagan )<»'

frainsiininine

övcrvnkningsiiärands

"iiordnandc av tciT-d'nt'^''''rsliafl' onligl 1 ellor 5 §«

jnnclobt.slnlaIsenIigt54§ cdler r7r

'' ^

eller l.ar »j

o' J t S elltr farvorkande cnligl lil

,nA ej Jiär ' r"

ellög

undinf

• el '

¬

background image

1964 •

548 och 549

1269

kas åtal för gärning som avses i den i den andra staten meddelade domen.

Med avseende å bestämmelser i svensk lag om sammanträffande av brott och

om förändring av påföljd skall så anses som hade domen meddelats här i

riket. Vad i 23 g l agen om verkställighet av bötesstraff är föreskrivet skall

dock ej äga tillämpning. ,

Utan hinder av vad i första stycket sägs må väckas talan, som avses 1 20

kap, 15 § brottsbalken.

33 §.

Konungen äger förordna att befogenhet som enligt denna lag tillkommer

kriminalvårdsstyrelsen må utövas av annan myndighet.

Föranleder verkställighet

kronans fordran.

Denna lag träder i lu-aft den 1 januari 1965.

Vad i denna lag sägs om dom å fängelse skall äga motsvarande tillämp­

ning i fråga om dom å straffarbete.

Har villkorlig dom meddelats enligt 1 § lagen den 22 juni 1939 om villkor­

lig dom, skall vid tillämpningen av förevarande lag vad i lagen sägs om

skyddstillsyn äga motsvarande tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efferrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 29 juni 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

. .

HERMAN KL ING

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.