SFS 1996:1641 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet / SFS 1996:1641 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
SFS 1996_1641 Lag om ändring i lagen (1978_801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1641
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

3027

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § lagen (1978:801) om

internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall ha följande
lydelse.

29 § Av allmänna medel utgiven ersättning till offentlig försvarare
skall stanna på staten om det inte finns särskilda skäl för att den
dömde skall återbetala ersättningen.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.