SFS 2020:371 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

SFS2020-371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete rörande kriminalvård i frihet

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11–14, 24 och 26 §§ lagen
(1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha
följande lydelse.

11 § En föreskrift om prövotid för den dömde och om vad som ska gälla
för honom eller henne under denna tid, som följer av domen eller ett särskilt
beslut som under prövotiden har meddelats i den främmande staten, gäller
här i landet om motsvarande föreskrift skulle ha kunnat meddelas eller
annars skulle ha kunnat gälla enligt svensk lag. Om så inte är fallet, ska
föreskriften jämkas. Jämkning beslutas av övervakningsnämnden i de fall
som avses i 2 § första stycket 1 a och av Kriminalvården i de fall som avses
i 2 § första stycket 1 b. Jämkningen får inte innebära att föreskriften skärps.

12 § Om inget annat följer av domen eller ett särskilt beslut som har
meddelats i den främmande staten ska den dömde under prövotiden stå
under övervakning. Bedöms övervakning inte längre vara nödvändig ska
den upphöra. Så länge prövotiden varar får den dömde, när det finns skäl till
det, på nytt ställas under övervakning. Beslut i fråga om övervakning fattas
av övervakningsnämnden i de fall som avses i 2 § första stycket 1 a och av
Kriminalvården i de fall som avses i 2 § första stycket 1 b.

Meddelas i den främmande staten beslut som innebär att kriminalvården

i frihet ska upphöra, gäller beslutet här.

13 §2 I fråga om kriminalvården under prövotiden tillämpas 26 kap. 11,
13–18 §§ och 19 § första stycket och 28 kap. 6 a § brottsbalken.

En föreskrift eller ett beslut enligt 26 kap. 16 eller 17 § eller 28 kap. 6 a §

brottsbalken får inte innebära en skärpning i förhållande till vad som
bestämts i den främmande staten.

14 §3 Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har
skött sig under prövotiden, ska Kriminalvården lämna upplysning om detta.

Om den dömde begår ett nytt brott och döms han eller hon under prövo-

tiden av svensk domstol för brottet till påföljd som avses i 3 § första stycket
1 eller 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, ska Kriminalvården
underrätta den främmande staten om domen.

1 Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259.

2 Senaste lydelse 1983:247.

3 Senaste lydelse 2005:975.

SFS

2020:371

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:371

Har den dömde i annat fall än som avses i andra stycket allvarligt åsidosatt

sina skyldigheter och bedömer Kriminalvården, i ett fall som avses i 2 §
första stycket 1 b, att det finns anledning för den främmande staten att
besluta om åtgärd med anledning av påföljden, ska Kriminalvården anmäla
detta till den staten.

Om övervakningsnämnden, i ett fall som avses i 2 § första stycket 1 a,

bedömer att det på grund av den dömdes allvarliga misskötsamhet finns
anledning för den främmande staten att besluta om åtgärd med anledning av
påföljden, ska nämnden anmäla detta till Kriminalvården. Kriminalvården
ska underrätta den staten om nämndens anmälan.

24 §4 Beslutas i den främmande staten ändrade föreskrifter om vad som
ska gälla för den dömde under prövotiden eller tiden för vård utom anstalt,
gäller beslutet i Sverige om motsvarande beslut skulle ha kunnat meddelas
enligt svensk lag och beslutet inte innebär skärpning för den dömde i
förhållande till vad som har bestämts i Sverige.

Sedan kriminalvården i frihet överflyttats, får åtgärd i fråga om den

utdömda påföljden beslutas i Sverige endast om den dömde döms i Sverige
för ett annat brott eller behörig myndighet i den främmande staten hänskjuter
ett ärende om sådan åtgärd hit. Ett sådant hänskjutet ärende tas upp av
Kriminalvården. Kriminalvården ska överlämna ett ärende som myndig-
heten inte själv är behörig att besluta om till den övervakningsnämnd inom
vars verksamhetsområde övervakningen bedrevs eller kunde ha bedrivits vid
tiden för beslutet om överflyttning.

Upphör den dömde att ha hemvist i den främmade staten, kan Kriminal-

vården besluta att verkställighet i den staten inte längre ska ske. Görs inte
framställning om verkställighet av domen i en annan främmande stat i sam-
band med detta, ska Kriminalvården besluta att verkställigheten ska åter-
upptas i Sverige.

26 §5 Kriminalvårdens beslut i frågor som avses i 10 §, 21 § första stycket,
24 § tredje stycket eller 25 § andra stycket får överklagas till regeringen.
Kriminalvårdens beslut i andra frågor enligt lagen får inte överklagas.

I fråga om Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut enligt

brottsbalken gäller 37 och 38 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:975.

5 Senaste lydelse 2010:619.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.