SFS 1998:623 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

980623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1978:801) om

internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall ha följande
lydelse.

14 §

2 Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har

förhållit sig under prövotiden, skall Kriminalvårdsstyrelsen lämna
upplysning härom på grundval av uppgifter som styrelsen infordrar från
frivårdsmyndigheten.

Begår den dömde nytt brott och döms han under prövotiden av svensk

domstol för brottet till påföljd som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 lagen
(1998:620) om belastningsregister, skall Kriminalvårdsstyrelsen sörja för att
den främmande staten underrättas om domen.

Har den dömde i annat fall än som avses i andra stycket allvarligt

åsidosatt sina åligganden och finner övervakningsnämnden på grund härav
påkallat att åtgärd i fråga om den ådömda påföljden beslutas av myndighet i
den främmande staten, skall nämnden göra anmälan härom till
Kriminalvårdsstyrelsen. Styrelsen skall sörja för att den främmande staten
underrättas om sådan anmälan.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

2

Senaste lydelse 1990:1016.

Svensk författningssamling

SFS 1998:623
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.