SFS 2021:445 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet / SFS 2021:445 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
SFS2021-445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete rörande kriminalvård i frihet

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11�14 §§ lagen (1978:801) om inter-
nationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha följande lydelse.

11 §2 En föreskrift om prövotid för den dömde och om vad som ska gälla
för honom eller henne under denna tid, som följer av domen eller ett särskilt
beslut som under prövotiden har meddelats i den främmande staten, gäller
här i landet om motsvarande föreskrift skulle ha kunnat meddelas eller
annars skulle ha kunnat gälla enligt svensk lag. Om så inte är fallet, ska före-
skriften jämkas av Kriminalvården. Jämkningen får inte innebära att före-
skriften skärps.

12 §3 Om inget annat följer av domen eller ett särskilt beslut som har med-
delats i den främmande staten ska den dömde under prövotiden stå under
övervakning. Bedöms övervakningen inte längre vara nödvändig ska den
upphöra. Så länge prövotiden varar får den dömde, när det finns skäl till det,
på nytt ställas under övervakning. Beslut i fråga om övervakning fattas av
Kriminalvården.

Meddelas i den främmande staten beslut som innebär att kriminalvården

i frihet ska upphöra, gäller beslutet här.

13 §4 I fråga om kriminalvården under prövotiden tillämpas 26 kap.
11, 13�18 §§ och 19 § första stycket brottsbalken.

En föreskrift eller ett beslut enligt 26 kap. 16 eller 17 § brottsbalken får inte

innebära en skärpning i förhållande till vad som bestämts i den främmande
staten.

14 §5 Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har
skött sig under prövotiden, ska Kriminalvården lämna upplysning om detta.

Om den dömde begår ett nytt brott och under prövotiden döms av svensk

domstol för brottet till påföljd som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 lagen
(1998:620) om belastningsregister, ska Kriminalvården underrätta den främ-
mande staten om domen.

1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313.
2 Senaste lydelse 2020:371.
3 Senaste lydelse 2020:371.
4 Senaste lydelse 2020:371.
5 Senaste lydelse 2020:371. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

SFS

2021:445

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:445

Om den dömde i annat fall än som avses i andra stycket allvarligt har

åsidosatt sina skyldigheter och Kriminalvården bedömer att det finns anled-
ning för den främmande staten att besluta om åtgärd med anledning av
påföljden, ska Kriminalvården anmäla detta till den staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.