SFS 2021:1022 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

SFS2021-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1978:801) om internationellt

samarbete rörande kriminalvård i frihet

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1978:801) om interna-
tionellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha följande lydelse.

4 § Verkställighet i Sverige av utländsk brottmålsdom får ske endast efter
framställning av den främmande staten.

Framställningen får inte bifallas
1. om domen inte har fått laga kraft eller om påföljden inte får verkställas

i den främmande staten,

2. om gärning som påföljden avser inte motsvarar brott enligt svensk lag

eller gärningsmannen, om gärningen begåtts här i landet, på annan grund än
som avses i 5 § 3 inte skulle ha kunnat dömas till påföljd för brottet,

3. om den dömde inte har eller tar hemvist i Sverige,
4. om verkställighet i Sverige skulle vara oförenlig med grunderna för

rättsordningen här i landet eller annat väsentligt svenskt intresse,

5. om dom i mål om ansvar för gärning som påföljden avser har meddelats

här i landet eller här utfärdat strafföreläggande eller föreläggande av ord-
ningsbot för samma gärning har godkänts,

6. om fråga om ansvar för gärning som påföljden avser har prövats i en

annan stat än den som har gjort framställningen genom en dom som fått laga
kraft och det därför skulle ha funnits hinder enligt 2 kap. 9 § brottsbalken
mot lagföring för gärningen här i landet,

7. om gärning som påföljden avser utgör eller har samband med politiskt

brott eller utgör militärt brott,

8. om gärning som påföljden avser utgör fiskaliskt brott, såvida inte annat

föranleds av överenskommelse mellan Sverige och den främmande staten,

9. om en tillämpning av 35 kap. 8–10 §§ brottsbalken skulle innebära att

påföljden bortfallit,

10. om verkställighet i Sverige i annat hänseende än som förut har nämnts

skulle strida mot den överenskommelse mellan Sverige och främmande stat
som ligger till grund för framställningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1022

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1022

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.