SFS 2005:975 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet / SFS 2005:975 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
050975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:801) om inter-

nationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

2

dels att i 8, 9, 21, 25 och 26 §§ ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ i olika böj-

ningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsvarande form,

dels att i 23 § ordet ⬝frivårdsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ordet ⬝Kri-

minalvården⬝,

dels att 10, 14 och 24 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

3 Finner Kriminalvården att det inte finns något som hindrar verkstäl-

lighet, beslutar myndigheten att kriminalvård i frihet skall anordnas här i
landet. I beslutet skall det anges var verkställigheten skall handläggas.

14 §

4 Om den främmande staten begär upplysning om hur den dömde har

förhållit sig under prövotiden, skall Kriminalvården lämna upplysning om
detta.

Begår den dömde nytt brott och döms han under prövotiden av svensk

domstol för brottet till påföljd som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 lagen
(1998:620) om belastningsregister, skall Kriminalvården sörja för att den
främmande staten underrättas om domen.

Har den dömde i annat fall än som avses i andra stycket allvarligt åsido-

satt sina åligganden och finner övervakningsnämnden på grund av detta på-
kallat att åtgärd i fråga om den ådömda påföljden beslutas av myndighet i
den främmande staten, skall nämnden anmäla detta till Kriminalvården. Kri-
minalvården skall sörja för att den främmande staten underrättas om en så-
dan anmälan.

24 §

5 Beslutas i den främmande staten ändrade föreskrifter om vad den

dömde har att iaktta under prövotiden eller tiden för vård utom anstalt, har
beslutet giltighet här i den mån motsvarande beslut skulle ha kunnat medde-

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
23 § 1990:1016
26 § 1983:247.

3 Senaste lydelse 1990:1016.

4 Senaste lydelse 1998:623.

5 Senaste lydelse 1990:1016.

SFS 2005:975

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

2

SFS 2005:975

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

las enligt svensk lag och beslutet ej innebär skärpning för den dömde i för-
hållande till vad som har bestämts här i landet.

Sedan kriminalvården överflyttats, får åtgärd i fråga om den ådömda på-

följden beslutas här i landet endast om den dömde här övertygas om annat
brott eller behörig myndighet i den främmande staten hit hänskjuter ärende
om sådan åtgärd. Hänskjutet ärende upptas av den övervakningsnämnd inom
vars verksamhetsområde kriminalvården bedrevs vid tiden för överflytt-
ningen.

Upphör den dömde att ha hemvist i den främmade staten, kan Kriminal-

vården förordna att verkställighet i den staten inte längre skall äga rum. Görs
inte framställning om verkställighet av domen i annan främmande stat i sam-
band med detta, skall Kriminalvården förordna att verkställigheten skall
återupptas här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.