SFS 2010:619 Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

100619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1978:801) om interna-

tionellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha följande lydelse.

26 §

2

Kriminalvårdens beslut i frågor som avses i 10 §, 21 § första stycket,

24 § tredje stycket eller 25 § andra stycket överklagas till regeringen. Mot
annat beslut av Kriminalvården enligt denna lag får talan inte föras.

Om den dömde, i fall då begränsad verkställighet har anordnats här i lan-

det, inte är nöjd med en övervakningsnämnds beslut om prövotid, övervak-
ning, föreskrift, varning eller anmälan enligt 14 § tredje stycket, får han eller
hon överklaga beslutet till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är
belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska
dock inte vara part i domstolen.

Övervakningsnämndens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart, om

inte annat förordnas.

I fråga om beslut som avses i 26 kap. 12 § andra meningen eller 13 §

andra meningen brottsbalken tillämpas 37 kap. 7 § samma balk. En över-
vakningsnämnds beslut i en sådan fråga får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:975.

SFS 2010:619

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.