SFS 1982:316

820316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:316

Lag

Utkom från trycket

nicd förbud iiiot oHiskärelse av kvinnor;

den 8 juni 1 982

utfärdad den 27 maj 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs följande.

1 § Ett ingrepp i de kvinnliga y ttre könsorganen i syfte at t stympa dessa
eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (omskärelse) lår
inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet e ller inte.

2 § Den som br yter mot 1 § döms till fängelse i högst två år eller, om om­

ständigheterna är mildrande, till b öter.

Om brottet har medfört livsfara, svår kroppsskada, allvarlig sjukdom el­

ler i a nnat fall inneburit ett synnerlig en hänsynslöst beteende sk all det be­
dömas som grovt. För gr ovt brott döms till fängelse, lägst et t och högst tio

år.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap, brottsbalken.

Denna lag t räder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN AHRLAND

(Socialdepartementet)

666

' Prop. 1981/82: 172, SoU 47. rskr 333.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.