SFS 2016:512 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 2016:512 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
160512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inne-

burit ett synnerligen hänsynslöst beteende, ska det bedömas som grovt. För
grovt brott döms det till fängelse i lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja

eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 1998:407.

SFS 2016:512

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.