SFS 2017:333 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 2017:333 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
170333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

�r brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fäng-

else i högst fyra år.

�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedöm-

ningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är
särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjuk-
dom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja

eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 2016:512.

SFS 2017:333

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.