SFS 1998:407 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

980407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
omskärelse av kvinnor;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (1982:316) med

förbud mot omskärelse av kvinnor samt 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

1 §

Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller

åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte
utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.

2 §

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall innebu-

rit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För
grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att avslöja

brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250.

SFS 1998:407

Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.