SFS 1999:267 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 1999:267 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
990267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor;

utfärdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor

2

skall införas en ny paragraf, 3 §, av följande

lydelse.

3 §

Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol

även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:70, bet. 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

SFS 1999:267

Utkom från trycket
den 1 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.