SFS 1985:354

850354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:354

om förbod mot yrkesmässig rådgivnmg i vissa fall, m. m.;

utkom Mn trycket

den 11 juni 198 5

Utfärdad den 23 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Med rådgivningsverksamhet avses i denna lag en verksamhet där

någon yrkesmässigt går andra tillhanda med råd eller annat biträde i

juridiska eller ekonomiska angelägenheter.

Ansvar
2 § Den som i utöv ningen av rådgivningsverksamhet av grov oaktsamhet

främjar en straffbelagd gärning, döms för vårdslös rådgivning till böter

eller fängelse i högst två år. Straffet får dock inte sättas högre än vad som
är föreskrivet för den gärning som främjats. I ringa fall skall inte döma s till
ansvar.

Första stycket gäller inte, om främjandet utgör medverkan till brott

enligt 23 kap. brottsbalken. Det gäller inte heller, om enligt särskild före­
skrift straff ej kan följa på medverkan till den gärning som har främjats.

Prop. 1984/85:90, NU 19, rskr 243.

909

¬

background image

SFS 1985:354

Åläggande av förbud

3 § Förbud att utöva rådgivningsverksamhet får meddelas den som i

sådan verksamhet har gjort sig skyldig till b rott, som inte är ringa. Förbud

får meddelas för en tid av högst fem år.

Meddelas förbud, omfattar det även medverkan i a nnans rådgivnings­

verksamhet. Om det finns särskilda skäl till det, får viss rådgivningsverk­

samhet eller medverkan i såd an verksamhet undantas från förbudet. I ett

beslut om förbud får fastställas en senare dag från vilken förbudet skall

gälla.

Förfarandet vid prövning av frågor om förbud

4 § Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt.

Angående utredningen och förfarandet i så dana mål s kall, om inte annat

föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är

föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat
fängelse i högst et t år.

Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges

advokatsamfund. Talan mot en auktoriserad eller godkänd revisor får

väckas endast efter hörande av kommerskollegium.

Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken skall inte tillämpas

vid förbudstalan.

Talan om förbud skall väckas inom fem år från det att brottet begicks.

5 § I samband med att förbud åläggs får rätten förordna att förbudet skall

gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Överklagas ett förbud, får högre rätt omedelbart besluta att förordnande

enligt första stycket tills vidare inte skall gälla.

Frikänns den tilltalade i hö gre rätt för brott som ligger till grund för en

lagakraftvunnen dom om förbud, skall rätten samtidigt upphäva förbudet.
Frikänns den tilltalade endast beträffande viss del av den förbudsgrun­

dande brottsligheten eller hänför den högre rätten denna under en mildare

straffbestämmelse än den som tillämpats, skall rätten besluta i vilken
utsträckning förbudet fortfarande skall gälla. I fall som avses nu få r den
högre rätten också upphäva eller ändra ett i samband med domen om

förbud meddelat beslut om skyldighet att svara för rättegångskostnader.

Verkan av att ett förbud upphävs eller ändras enligt detta stycke inträder
utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Hävande av förbud

6 § Ett lagakraftvunnet beslut om förbud enligt 3 § kan på ansökan av
den som förbudet avser hävas helt eller delvis, när ändrade förhållanden

eller något annat särskilt skäl föranleder det.

Beträffande mål om hävande av förbud gäller i tillämp liga delar vad som

är föreskrivet i 4 § första o ch tredje styckena om talan om förbud. Mål om

hävande av förbud tas upp av den tingsrätt som tidigare har handlagt målet
om förbud eller, om det med hänsyn till utredn ingen samt kostnader och

910

andra omständigheter är lämpligt, av rätten i den ort där sökanden har sitt

hemvist.

t;.

til

¬

background image

Mål om hävande av förbud får avgöras utan huvudförhandling, om saken

SFS 1985:354

är uppenbar.

Register
7 § Riksskatteverket skall föra ett register över meddelade förbud enligt
3 §.

Överträdelse av förbud m. m.

8 § Den som överträder ett förbud enligt 3 § döms till fängelse i högst tv å

år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överträds ett förbud enligt 3 § får det förlängas med högst fem år. Sker

flera förlängningar, får den sammanlagda tiden för förlängning inte vara
mer än fem år. Talan om förlängning skall väckas innan tiden för förbudet

har gått ut. Beträffande förfarandet i mål om förlängning av förbud och

verkan av prövning i högre rätt av fråga om ansvar för överträdelse av

förbud gäller 4 § första och tredje styckena samt 5 § i tillämpliga d elar.

9 § Om den som har meddelats förbud åläggs ett nytt förbud medan det
gamla ännu gäller, skall rätten upphäva det tidigare meddelade förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.