SFS 2016:1334 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

161334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:354) om förbud mot

juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Angå-

ende utredningen och förfarandet i sådana mål ska, om inte annat föreskrivs i
denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om mål
som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat fängelse i högst ett år.

Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges advokat-

samfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får väckas endast
efter hörande av Revisorsinspektionen.

Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken ska inte tillämpas vid

förbudstalan.

Talan om förbud ska väckas inom fem år från det att brottet begicks.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:367.

3 Senaste lydelse 1995:535.

SFS 2016:1334

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.