SFS 1995:535 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkes-mässig rådgivning i vissa fall, m. m.

SFS 1995_535 Lag om ändring i lagen (1985_354) om förbud mot yrkes-mässig rådgivning i vissa fall, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

893

SFS 1995:535
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkes-
mässig rådgivning i vissa fall, m. m.;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1985: 354) om förbud

mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m. skall ha följande lydelse.

4 § Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt.
Angående utredningen och förfarandet i sådana mål skall, om inte annat
föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är
föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat
fängelse i högst ett år.

Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges

advokatsamfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får
väckas endast efter hörande av Revisorsnämnden.

Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken skall inte tillämpas

vid förbudstalan.

Talan om förbud skall väckas inom fem år från det att brottet begicks.

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315.

background image

SFS 1995:535

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

894

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.