SFS 2004:248 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall / SFS 2004:248 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
040248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 7 och 7 a §§ lagen (1985:354) om

förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

2

orden ⬝Patent- och

registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av

7 § 2001:367
7 a § 2001:367.

SFS 2004:248

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.