SFS 2001:367 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

010367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot
yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1985:354) om för-

bud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

dels

att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,

dels

att 1, 2, 3, 7 och 8 §§ samt rubriken närmast före 7 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

1 §

Med juridiskt eller ekonomiskt biträde avses i denna lag yrkesmässig

rådgivning eller annat yrkesmässigt biträde som lämnas åt någon annan och
som är av juridiskt eller ekonomiskt slag.

2 §

Den som lämnar juridiskt eller ekonomiskt biträde och därvid av grov

oaktsamhet främjar en straffbelagd gärning, döms för vårdslöst biträde till
böter eller fängelse i högst två år. Straffet får dock inte sättas högre än vad
som är föreskrivet för den gärning som främjats. I ringa fall skall inte dömas
till ansvar.

Första stycket gäller inte, om främjandet utgör medverkan till brott enligt

23 kap. brottsbalken. Det gäller inte heller, om enligt särskild föreskrift
straff ej kan följa på medverkan till den gärning som har främjats.

3 §

Förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde får meddelas den

som när sådant biträde lämnats har gjort sig skyldig till brott, som inte är
ringa. Förbud får meddelas för en tid av högst tio år.

Vid bedömningen av om förbud bör meddelas skall rätten särskilt beakta

brottslighetens straffvärde och om den som förbudstalan avser tidigare har
gjort sig skyldig till brott i samband med juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Har den som förbudstalan avser gjort sig skyldig till brott för vilket det

lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, skall förbud meddelas,
om inte särskilda skäl talar mot det.

Meddelas förbud, omfattar det även medverkan i juridiskt eller eko-

nomiskt biträde som någon annan lämnar.

1

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

SFS 2001:367

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:367

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Om det finns särskilda skäl till det, får visst slag av juridiskt eller eko-

nomiskt biträde eller medverkan i sådant biträde undantas från förbudet. I ett
beslut om förbud får fastställas en senare dag från vilken förbudet skall
gälla.

Registrering och kungörande

7 §

Patent- och registreringsverket skall föra ett register över förbud enligt

3 §.

7 a §

Patent- och registreringsverket skall kungöra ett beslut om förbud

enligt 3 § när beslutet har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om ett förbud
har upphävts, ändrats eller förlängts.

Om rätten har beslutat att förbudet skall gälla trots att domen inte vunnit

laga kraft, skall beslutet kungöras omedelbart.

8 §

Den som överträder ett förbud enligt 3 § döms till fängelse i högst två

år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överträds ett förbud enligt 3 § skall det förlängas med högst fem år, om

inte särskilda skäl talar mot det. Sker flera förlängningar, får den samman-
lagda tiden för förlängning inte vara mer än fem år. Talan om förlängning
skall väckas innan tiden för förbudet har gått ut. Beträffande förfarandet i
mål om förlängning av förbud och verkan av prövning i högre rätt av fråga
om ansvar för överträdelse av förbud tillämpas 4 § första och tredje styckena
samt 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Vid prövning av frågor om förbud enligt 3 § på grund av brott som har

begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.