SFS 1988:1473

881473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1473

om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål;

utkom rtän trycket

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

LAILA FREIVALDS

(J ustitiedepartementet)

den 23 december 1988

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Den som skäligen kan misstänkas Ibr ett sexualbrott, varigenom

infektion av HIV (humant immunbristvirus) har kunnat överföras till
målsäganden, skall undersökas med avseende på sådan infektion, om
målsäganden begär de t.

Undersökning enligt första stycket skall på målsägandens begäran ske

även i fråga om den som är skäligen misstänkt för något annat brott, om
det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att infektion av HIV

har kunnat överföras till målsäganden genom brottet.

2 § I fråga om förfarandet vid beslut om undersökning samt om utföran­
det av undersökningen gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om
kroppsbesiktning. Beslut om undersökning skall dock fattas av åklagaren

eller rätten.

Målsäganden och åklagaren skall underrättas om resultatet av undersök­

ningen.

3 § Staten skall svara för kostnaderna för undersökningen.

' Prop. 1988/89; 5. SoU9, rskr. 54.

3215

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.