SFS 2004:179 Lag om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV- smitta i brottmål

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål / SFS 2004:179 Lag om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV- smitta i brottmål
040179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning
beträffande HIV-smitta i brottmål;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1988:1473) om

undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål samt 1 § skall ha följande
lydelse.

Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i
brottmål

1 §

Den som skäligen kan misstänkas för ett sexualbrott, varigenom hiv-

infektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsägan-
den, skall undersökas med avseende på sådan infektion, om målsäganden
begär det.

Undersökning enligt första stycket skall på målsägandens begäran ske

även i fråga om den som är skäligen misstänkt för något annat brott, om det
på grund av särskilda omständigheter kan befaras att hivinfektion eller
annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsäganden genom
brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:179

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.