SFS 1988:254

880254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:254

om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra

utkom från trycket

farliga föremål;

den i 8 maj i988

utfärdad, den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade

att användas som vapen vid brott mot liv e ller hälsa får inte innehas vid

offentliga tillställningar som avs es i allmänna ordningsstadgan (1956; 617)
eller vid allmä nna sammankomster som avses i lagen (1956:618) om all­
männa sammankomster.

Förbudet i första stycket gäller inte,
1. om innehavet stå r i överens stämmelse med ändamålet med tillställ­

ningen eller sammankomsten,

2. om före målet skall användas vid arbete på platsen eller

' Prop. 1987/88:98, JuU 40, rskr. 25 4.

709

¬

background image

SFS 1988:254

3. om innehavet annars med hänsyn till före måles art och övriga om-1

ständigheter är att anse som befogat.

,

2 § Utöver vad som följer av 1 § gäller förbud mot att på allmän plats
inneha knogjärn, batonger, kaststjärnor och andra sådana föremål som är

särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Förbudet i första stycket gäller inte om föremålet enligt särskilda före­

skrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om inneha­

vet annars med hänsyn till särskilda omständigheter måste anses uppen­

bart befogat.

3 § I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1973:1176) är

tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § s kall
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till
ansvar.

5 § Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 eller 2 § skall
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 198 8.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.