SFS 1996:69 Lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

SFS 1996_69 Lag om ändring i lagen (1988_254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträf-
fande knivar och andra farliga föremål;

SFS 1996:69
Utkom från trycket
den 27 februari 1996

utfärdad den 8 februari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1988:254) om förbud

beträffande knivar och andra farliga föremål2 skall ha följande lydelse.

3 § I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är
tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1990:413.

125

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.