SFS 2000:148 Lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

000148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:254) om förbud
beträffande knivar och andra farliga föremål;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1988:254) om

förbud beträffande knivar och andra föremål

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade

att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på all-
män plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning be-
drivs, eller i fordon på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda före-

skrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om inneha-
vet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga
omständigheter är att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet

snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springkni-
var) får inte innehas av personer under 21 år.

4 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till
ansvar.

Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1990:413.

3

Senaste lydelse 1990:413.

SFS 2000:148

Utkom från trycket
den 18 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.