SFS 2022:608 Lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

SFS2022-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande

knivar och andra farliga föremål

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1988:254) om
förbud beträffande knivar och andra farliga föremål2 ska ha följande lydelse.

4 §3 Den som uppsåtligen bryter mot 1 eller 2 § döms till böter eller
fängelse i högst ett år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst

sex månader och högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om

1. föremålet har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma

till användning vid brottsligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till
person,

2. föremålet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, överlåtelsen eller saluhållandet har avsett flera föremål, eller
4. gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.
Om det rör sig om ringa fall utgör gärningen dock inte brott.

5 §4 Knivar eller andra föremål som innehafts i strid med 1 § eller som
överlåtits eller saluhållits i strid med 2 § ska förklaras förverkade, om det
inte är uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:192, bet. 2021/22:JuU38, rskr. 2021/22:306.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1990:413.
3 Senaste lydelse 2000:148.
4 Senaste lydelse 1990:413.

SFS

2022:608

Publicerad
den

31 maj 2022

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.