SFS 2014:621 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

140621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

13 §

Om den misstänkte är på fri fot, ska Polismyndigheten på begäran av

den läkare som ska avge utlåtande enligt 7 § lämna biträde för att inställa den
misstänkte till undersökningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:621

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.