SFS 1980:988

800988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:988

om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk

utkom från trycket

undersökning i brottmål;

den 18 december 1980

utfärdad den 11 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § lagen (1966:301) om rätts-

psykiatrisk undersökning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse.

10 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 § eller 4 §
första och tredje styckena sekretesslagen (1980: KM)) skall utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för en

rättspsykiatrisk undersökning eller ett utlåtande från socialstyrelsen enligt
denna lag.

Polismyndighet skall på begäran av undersökningsläkaren lämna biträde

om en misstänkt, som äi på fri fot, inte ställer sig till förfogande för en
rättspsykiatrisk undersökning som han skall genomgå.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81:28, KU 10, rskrSl.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.