SFS 1991:1137

911137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1137

om rättspsykiafrlsk undersökning;

utkom rrån trycket

den 9 juli 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Beslut om rättspsykiatrisk undersökning

1 § I brottmål får rätten besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte

att kunna bedöma

1. om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänk­

te till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvar­

lig psykisk störning.

�ndamålet med undersökningen skall ang es i rättens beslut. Avs er be­

slutet en undersökning enligt första stycket punkt 1 skall av beslutet
framgå om undersökn ingen skall omfatta förutsättningarna för vård med
särskild utskrivningsprövning.

2 § Beslut om rättspsykia trisk undersökning får bara meddelas , om den

misstänkte har erkänt gärningen eller övertygande bevisning har förebragts

om att han har begått den. Sådant beslut får dock inte meddelas, om
påföljden för brottet bedöms kunna stanna vid böter.

Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning skall meddelas så snart som

möjligt.

3 § Rätten får inte bestämma att någon skall överlämnas till rättspsy­

kiatrisk vård med särski ld utskrivningsprövning utan att en rättspsykiat­
risk undersökning har gjorts i målet.

Rättspsykiatrisk undersökning behövs dock inte, om den misstänkte

redan genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

och rätten har inhämtat utlåtande i de a vseenden som anges i 1 § från den

chefsöverläkare som är ansvarig för vården.

' Prop. 1990/91; 58, SoU 13, rskr. 329.

2041

¬

background image

SFS 1991:1137

4 § Rätten får överlämna någo n till rättspsykiatrisk vård utan särskild

utskrivningsprövning under förutsättning att det i målet har gjorts en
rättspsykiatrisk undersökning eller har inhämtats ett läka rintyg enligt 7 §

lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål, som omfattar de

medicinska förutsättningarna för att döma till sådan påföljd.

Om den misstänkte vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, behö ver rät­

ten dock endast inhämta utlåtande om de medicinska förutsättningarna

från den chefsöverläkare som är ansvarig för vården.

Utförandet av undersökningen

5 § Rättspsykiatriska undersökningar kan utföras såväl vid inrättningar

inom hälso- och sjukvården som vid särskilda undersökningsenheter. Med

undersökningsenhet avses i fortsät tningen även vårdinrättn ing, där rätts­
psykiatriska undersökningar utförs. Fördelningen av rättspsykiatriska un­

dersökningar mellan olika enheter sker enligt föreskrifter som regeringen

beslutar.

6 § En rättspsy kiatrisk undersök ning skall utföras med störst a möjliga

skyndsamhet. Den skall anpassas efter domstol ens syfte med und ersök­

ningen och övriga omständigheter i det enskilda fallet.

Ett utlåtande beträffande undersökningen skall utan dröjsmål ges in till

rätten sedan undersökningsarbetet har avslutats. Utlåtandet ges i n inom

fyra veckor, om den misstänk te är häktad, och annars inom se x veckor

från det att beslutet om undersök ning kom in till unde rsökningsenheten.

Rätten får medge anstånd, om det finns synnerliga skäl.

7 § Utlåtandet beträffande den rättspsykiatriska unders ökningen skall

avges av en läkare vid und ersökningsenheten eller av någon annan läkare
som huvudmannen för enheten utser.

Utlåtandet skall innehålla uttalande n i de fråg or som anges i beslutet. I

utlåtandet skall de omständigheter anges som dessa uttalanden grundas på.

Föreskrifter om kompetenskrav för läkare som får avge utlåtande med­

delas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen.

8 § Den som är häktad och skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning

skall utan dröjsmål och senas t inom sju dagar från det att beslutet om

undersökning kom in till undersökningsenheten föras över till denna.

Sedan den rättspsykiatri ska undersökningen har avslutats, skall den miss­

tänkte föras tillbaka till häktet, om hans hä lsotillstånd inte ger anledning

till något annat.

Om det finns särskilda skäl, får do ck en rättspsykiatrisk unde rsökning

beträffande den som är häktad utföras i häktet. B eslut om detta meddelas

av kriminalvårdsstyrelsen.

För behandlingen av den som är häkta d och ge nomgår rättspsykiatrisk

undersökning finns bestämmelser i lag en (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl. och i lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk

2042

vård.

¬

background image

.'Vc.-

9 § Rättspsykiatrisk undersökning av den som inte ä r häktad skall äga

SFS 1991:1137

rum på tid och plats som bestäms av den läkare som skall avge utlåtandet

över undersökningen. Undersökningen skall såvitt möj ligt bedrivas så att
den misstänkte inte hindras i sin förvärvsverksamhet eller utsätts för

någon annan olägenhet.

10 § Om en misstänk t som inte är häktad eller annars berö vad friheten

underlåter att inställa sig till en rättspsykiatrisk undersökning eller om det
finns något annat skäl att anta att han inte kommer att frivilligt medverka

till undersökn ingen, får rätten besluta at t han skall tas in på undersök­

ningsenheten. I beslutet skall bestämmas den längsta tid, högst två veckor,
under vilken den misstänkte får hållas kvar på enheten. Kan undersök­
ningen inte avsluta s inom den bestämda tiden, får rätten besluta att han

får hållas kvar under ytterligare högst två veck or.

Framställning om intagning görs av undersökningsläkaren. Den miss­

tänkte skall ges tillfälle att yttra sig över framställningen.

11 § Den som är intagen med stöd av 10 § kan ges vård enli gt bestäm­

melserna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Beträffande in­
tagen som inte genomgår rättspsykiatrisk vård tillämpas bestämmelserna i
18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

övriga bestämmelser

12 § Rätten får inhämta yttrande av socialstyrelsen över sådan utred­

ning som avses i 3 eller 4 §.

Om det beh övs, skall styrelsen komplettera utredningen. Skall en rätts­

psykiatrisk undersökning kompletteras, gäller i tillä mpliga delar vad so m

sägs i 5 §, 6 § första stycket och 8 -11 §§ om en sådan undersökning.

Styrelsen får uppdra åt en v iss läkare att utföra kompletteringen.

13 § Om den misstänkte är på fri fot, skall polismyndigheten på begäran

av den läkare som skall avge utlåtande enligt 7 § lämna biträde för att
inställa den misstänkte till undersökningen.

14 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 § eller 4 §

första och tredje stycke na sekretesslagen (1980:100) ska ll utan hinder av

sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för
en rättspsykiatrisk undersökning. Detsamma gäller uppgifter om den miss­

tänkte som behövs för ett läkarutlåtande som anges i 4 § andra stycket
liksom för ett yttrande av socialstyrelsen över ett sådant utlåtande eller

sådant läkarintyg som anges i 4 § första stycket.

15 § Beslut av rätten enligt 10 § får överlclagas särskilt.

Beslut som rätten har meddelat med stöd av denna lag gäller omedel­

bart. Beträ ffande beslut enligt 10 § gäller detta dock endast om beslutet

avser förordnande om fortsatt kvarhållande för undersökning.

2043

¬

background image

SFS 1991:1137

16 § Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får överkl,

gas hos kammarrätten.

17 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de foreskrifter som

meddelas med stöd av lagen utöva s av socialstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1966:301) om

rättspsykiatrisk undersökning i brottmål upphör att gälla.

2. Utlåtande som avges till rätten efter ikraftträdandet över en rättspsy­

kiatrisk undersökning i fall då gärningen har begåtts fore ikraftträdandet

skall innehålla uttalanden i de frågor som anges i 1 § första stycket 1 och 2 i
den nya lagen och även huruvida den misstänkte begått brottet under

inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet

av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom.

3.1 fråga om tid for att avge utlåtande över en rättspsykiatrisk undersök­

ning som har beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4. Har socialstyrelsen inte fore den 1 januar i 1992 prövat en framställ­

ning om anstånd enligt 4 § andra stycket tredje meningen i den gamla lagen

skall den bestämmelsen fortfarande tillämpas i ären det. Styrelsens beslut

om anstånd överklagas även efter den nya lagens ikraftträdande enligt

11 a § i den gamla lagen.

Avger socialstyrelsen efter ikraftträdandet ett utlåtande som begärts

enligt 3 § a ndra stycket i den gamla lagen, skall utlåtandet utformas i
enlighet med vad som foreskrivs i punkt 2 ovan för ett utlåtande över en

rättspsykiatrisk undersökning och i 3 eller 4 § i den nya lagen for ett
utlåtande av chefsöverläkaren. Ett sådant utlåtande av styrelsen ersätter

ett utlåtande av chefsöverläkaren enligt sistnämnda paragrafer. I fråga om
ett utlåtande av styrelsen enligt 6 § i den gamla lagen, som inte har avgetts
före ikraftträdandet av den nya lagen, skall nämnda paragraf fortfarande

tillämpas.

5. Har rätten f�re den 1 januari 1992 med stöd av 9 § första stycket i den

gamla lagen beslutat om den misstänktes intagning på viss rättspsykiatrisk

klinik skall beslutet efter den nya lagens ikraftträdande anses som ett
beslut enligt 10 § i den nya lagen.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

MONA SAHLIN

(Justitiedepartementet)

2044

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.