SFS 1969:40

690040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK E�RFATTNINGSSAMLING

X969 ⬢ Nr 40�44

. tI tk«Mfräntrr�Mden31mral9«9

Nr 40

Lag

angående ändring i lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rätlspsykiatrisk

underaökning i brottmål;

given Stockholms sl oU den 28 mars 1969,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra v eterli gt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott fö rordna, dels att i 1, 3, 4 och 6 §§ lagen den 16 juni 1966 om rätts-

psykiatrisk undersökning i hrottmål ordet »medicinalstyrelsen» eller böj­

ningsform därav skall bytas ut mot »socialstyrelsen» eller motsvarande

form därav, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av nedan an­

given lydelse.

,

-

7 a §.

Om det beträffande misstänkt, som är häktad, kan förutses att det kom­

mer att dröja avsevärt innan heslutad rättspsykiatrisk undersökning kan

inledas, får förordnas, att den misstänkte skall förvaras i fångvårdsan­

stalt oc h därvid vara underkastad bestämmelserna i 45�48 §§ lagen den

6 maj^ 1 964 (nr 541) om behandling i fångvårdsanstalt i tillämpliga de-

1^. Sådant förordnande får meddelas endast om chefen för den klinik vid

vdken und ersökningen skall utföras eller, om undersökningen ej skall ut­

foras vid rättspsykiatrisk klinik, undersökningsläkaren hegäf det samt

oen misstänkte och åklagaren samtycka därtill. Innan förordnande med­

delas skall tillfälle beredas den misstänktes försvarare att yttra sig.

Så snart undersökningen kan inledas skall den misstänkte föras till den

plats d är undersökningen skall utföras. Om särskilda skäl i annat fall för-

anleda alt för varing under -villkor som avses i första stycket avbiytes, skall

orordnandet därom återkallas.

beslut enligt denna paragraf meddelas av kriminalvårdsstyrelsen eller

Jänsteman inom kriminalvården som styrelsen bestämmer.

' Prop. 19G9: 22; ILU 19 ; Rskr 105.

30-

^^^^OO.SDenskfärfati<ningssamling 1969, NréO�tf

¬

background image

40 och 41

u

1969 ⬢

110

.

Jjgen efter den, då lagen e^igt därå mcdd,,,.

Denna laS « ?"

Svenslc törtaUnmgssamhng.

jppgiftulliomimti

^ laörsainligen att efterrätta. Till yltern,.,

Det alla

egen h and underskrmt ocli med Vårt luingl. sigii

jeisso hava V I ^

1'MlL

^risso

'�ssloltden^S-

1 28 mars 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLIKG

"'⬢ v: til'�v

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.