SFS 1995:87 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

SFS 1995_87 Lag om ändring i lagen (1991_1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

75

SFS 1995:87

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

16 § Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.