SFS 1995:737 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 1995:737 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1995_737 Lag om ändring i lagen (1991_1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

SFS 1995:737
Utkom från trycket
den 16 juni 1995

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning skall ha följande lydelse.

8 § Den som är häktad och skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning
skall utan dröjsmål och senast inom sju dagar från det att beslutet om
undersökning kom in till undersökningsenheten föras över till denna.

Sedan den rättspsykiatriska undersökningen har avslutats, skall den miss-

tänkte, om han är i behov av psykiatrisk tvångsvård eller annan vård som
inte lämpligen kan ges på häktet, föras över till enhet inom hälso- och
sjukvården. I annat fall skall han föras tillbaka till häktet.

Om det finns särskilda skäl, får dock en rättspsykiatrisk undersökning

beträffande den som är häktad utföras i häktet. Beslut om detta meddelas
av kriminalvårdsstyrelsen.

För behandlingen av den som är häktad och genomgår rättspsykiatrisk

undersökning finns bestämmelser i lagen (1976: 371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl. och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95: 194, bet. 1994/95:SoU23, rskr. 1994/95:382.

1293

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.