SFS 2003:417 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2003:417 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
030417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande ly-
delse.

14 a §

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett

barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders

Perklev

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

SFS 2003:417

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.