SFS 2005:979 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2005:979 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
050979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 och 16 §§ lagen (1991:1137)

om rättspsykiatrisk undersökning

2 ordet ⬝Kriminalvårdsstyrelsen⬝ i olika

böjningsformer skall bytas ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝ i motsvarande
form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
8 § 1995:737
16 § 1995:87.

SFS 2005:979

Utkom från trycket
den 14 december 2005

2 SFS 2005:967�1045

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.