SFS 2010:623 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2010:623 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
100623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:1137) om rättspsy-

kiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som är häktad och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar från det att beslutet om under-
sökning kom in till undersökningsenheten föras över till denna. Sedan den
rättspsykiatriska undersökningen har avslutats, ska den misstänkte, om han
eller hon är i behov av psykiatrisk tvångsvård eller annan vård som inte
lämpligen kan ges på häktet, föras över till enhet inom hälso- och sjukvår-
den. I annat fall ska han eller hon föras tillbaka till häktet.

Om det finns särskilda skäl, får dock en rättspsykiatrisk undersökning

beträffande den som är häktad utföras i häktet. Beslut om detta meddelas av
Kriminalvården.

För behandlingen av den som är häktad och genomgår rättspsykiatrisk

undersökning finns bestämmelser i häkteslagen (2010:611) och i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:979.

SFS 2010:623

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.