SFS 1999:582 Lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

990582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:419) om brottsof-

ferfond skall ha följande lydelse.

1 §

Den som döms för ett eller flera brott skall, om fängelse ingår i straff-

skalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 500 kr.
Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom
strafföreläggande.

Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfa-

rande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:100, bet. 1998/99:FiU27, rskr. 1998/99:249.

SFS 1999:582

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.