SFS 2022:1867 Lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:419) om brottsofferfond / SFS 2022:1867 Lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond
SFS2022-1867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond

Utfärdad den 22 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:419) om brotts-
offerfond ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som döms för ett eller flera brott ska, om svårare straff än
penningböter ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att
betala en avgift på 1 000 kronor. Detsamma gäller när fråga om ansvar för
brott tas upp av åklagare genom strafföreläggande.

Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för brott som har begåtts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�MMER

Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:1, utg.omr. 4, bet. 2022/23:JuU1, rskr. 2022/23:85.
2 Senaste lydelse 2014:1571.

SFS

2022:1867

Publicerad
den

28 december 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.