SFS 2014:622 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll / SFS 2014:622 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
140622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

17 §

2

Om övervakningsnämnden bestämmer att beslutet om verkställighet

utanför anstalt ska upphävas eller om det bestäms att beslutet tills vidare inte
ska gälla, ska den dömde, om verkställigheten har påbörjats, föras till en kri-
minalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polismyndig-
heten ska förpassa den dömde till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får Polis-

myndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårds-
anstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1996:784.

SFS 2014:622

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.