SFS 1996:517 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg

SFS 1996_517 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:517
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad
gäller vissa brott begångna på utländska fartyg;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag föreskrivs med anledning av Förenta nationernas havs-

rättskonvention av den 10 december 1982 vissa begränsningar i fråga om
tillämpningen av svensk lag.

2 § Om ett brott mot bestämmelser i svensk lag om förebyggande,
begränsning och kontroll av förorening av den marina miljön begås på ett
fartyg registrerat i en främmande stat när fartyget befinner sig utanför

svenskt inre vatten, får inte strängare straff än böter dömas ut.

Detta gäller dock inte allvarliga och uppsåtliga gärningar som avser för-

orening i territorialhavet.

3 § Påföljd för brott som avses i denna lag får endast dömas ut om den
misstänkte häktats eller fått del av åtal för brottet inom tre år från det att
brottet begicks. Om påföljd för brottet faller bort tidigare enligt 35 kap. 1 §
brottsbalken gäller i stället den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

788

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.