Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1997:1024
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:319
Länk: Länk till register

SFS nr:

1997:1024
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1997-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:319
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt
   1. skattebrottslagen (1971:69),
   2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
   3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
   4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1-4 och 10 §§ och 15 kap. 10-13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
   5. 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt
   - lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
   - lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
   - lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,
   6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
   7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
   8. folkbokföringslagen (1991:481),
   9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
   10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2020:1067).

Förundersökning

2 §   Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap.
rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Tvångsmedel

3 §   Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas. Lag (2006:580).

4 §   Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser. Lag (2022:319).

Förenklad brottsutredning

5 §   Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2006:580).

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §   Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2-5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (2017:453).

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

7 §   Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som
   1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller
   2. sker systematiskt.
Lag (2020:376).

8 §   Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna. Lag (2020:376).

9 §   En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Lag (2020:376).


Övergångsbestämmelser

1998:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2005:924
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
   2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.