SFS 2007:465 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

070465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 och 25 §§ lagen (2000:1225)

om straff för smuggling

2

ordet ”mineraloljeprodukter” skall bytas ut mot

”energiprodukter”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse av

1 § 2006:1328
25 § 2002:886.

SFS 2007:465

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.