SFS 2007:1277 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

071277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff

för smuggling ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller vill-
kor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den för-
fattningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 26, 27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författ-
ningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket
samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka
åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinför-
sel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22 och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena,

när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid
brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör under-
låtenhet att lämna deklaration enligt 10 kap. 32 a § andra eller tredje stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse 2007:465.

SFS 2007:1277

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1277

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.