SFS 2008:520 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

080520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i

lagen (2000:1225) om straff för

smuggling;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:1225) om

straff för smuggling

dels

att 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 a §, samt närmast före

25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller vill-
kor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den för-
fattningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författ-
ningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket
samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka
åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av al-
koholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinför-
sel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje

styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller
också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet
rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 10 kap. 32 a § andra eller
tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483).

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 2007:1277.

SFS 2008:520

Utkom från trycket
den 18 juni 2008

background image

2

SFS 2008:520

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

17 §

3

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag

får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott en-
ligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brotts-
balken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild
rätt till förverkad egendom.

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten före-

skriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt miss-
bruk av den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förkla-
ras förverkat.

Förvar

25 a §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fråga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 § andra stycket samma
befogenhet som en polisman att enligt 26 kap. 3 § rättegångsbalken ta egen-
dom i förvar. En sådan åtgärd ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som
omedelbart prövar om egendomen ska förbli i förvar.

Vad som föreskrivs i 26 kap. 3 a och 3 b §§ rättegångsbalken gäller för

tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2005:318.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.