SFS 2014:1500 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2014:1500 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
141500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § i lagen (2000:1225) om straff

för smuggling ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som

rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan för-
fattning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor
för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författ-
ningen om inget annat är föreskrivet.

I 19�22, 25 a�27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter

för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar
som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt
narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid så-
dana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta
om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller la-
gen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
tullagen (2000:1281) samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19�22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styck-

ena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också
vid brott som avses i 2�4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör
underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteförfa-
randelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2011:1405.

SFS 2014:1500

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1500

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.