SFS 1972:194

720194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972; 194 Lag

Utkom Mo trycket <>⬢" ändring i lage n (1960: 418) om straff för

den 6 j un il972

varusmuggling;

given Stockholms slott den 26 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 3 § lagen (I960; 418) om straff för
varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

3 §2 �r varusmuggling att anse som grov, skall dömas till fängelse i

högst två år eller, om smugglingen gällt narkotika, till fängelse, lägst

ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det

förövats yrkesmässigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller

värde eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

1 Prop. 1972; 67, JuU 14, rskr 21 3.

- Senaste lydelse 1969: 34.

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

O

o'

⬢ ti

ut

P''

-fel

i

⬢01

xrCi

IISI*

tiCS'

a

⬢ii

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.