SFS 1972:193

720193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i nar kotikastrafflagen (1968: 64);

given Stockholms slott den 26 maj 1972.

SFS 1972:193

Utkom från trycket
den 6 juni 197 2

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott förordna, att 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
skall ha nedan angivna lydelse,

3 §2 Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt nar­

kotikabrott dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkes­
mässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av sär­

skilt farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM
(Socialdepartementet)

1 Prop. 1972: 67, JuU 14, rskr 213.

2 S enaste lydelse 1969: 33.

427

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.