SFS 1973:672

730672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1973:672 Lag

Utkom från trycket

den 17 juli 1973

om äimåriEig i lageii (1960: 418) om straff för

given Stockholms slott den 29 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 1�6 §§ lagen (1960; 418) om straff
för varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

i , i!

:l I

. -il I I

lil'!

i''

ii

iV.l

1 r'.

1 §2 Den som utan att giva det tillkänna hos vederbörlig myndighet

till riket inför eller från riket utför gods, för vilket tull eller annan all­
män avgift skall erläggas till statsverket eller som enligt stadgande i

lag eller författning ej må införas eller utföras, dömes, om gärningen
sker uppsåtligen, för varusmuggling till böter eller fängelse i

högst två år.

Första stycket gäller även, när någon genom att länma oriktig uppgift

1 tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tullbe­

handling av gods uppsåtligen föranleder, att tull eller annan allmän av­

gift undandrages statsverket eller att gods införes eller utföres i strid
mot förbud.

2 § �r varusmuggling som avses i 1 § första stycket med hänsyn tUI

godsets värde och övriga om ständigheter vid brottet att anse som ringa,
dömes till böter, högst femhundra kronor.

3

�r varusmuggling att anses som grov, skall dömas till fängelse,

lägst sex månader och högst sex år. Gäller gärningen narkotika som

avses i 1 § narkotikaförordningen (1962: 704), skall dömas till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om

det förövats yrkesmässigt eller avsett gods av betydande myckenhet
eller värde eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art.

t)

1'

4 § Såsom varusmuggling skall ock anses, om någon uppsåtligen

1. förfogar över oförtullat eller obeskattat gods, restitutionsgods

eller införsel- eller utförselförbud underkastat gods, som i vederbörlig
ordning anmälts hos tullmyndighet, och därigenom föranleder att tull

eller annan allmän avgift undandrages statsverket eller att godset i strid

mot införselförbud utkommer i den fria rörelsen eller att utförsel sker
i strid mot utförselförbud;

2. förfogar över infört gods, för vilket åtnjutits tullfrihet eller tull-

nedsättning under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad så­
lunda förutsatts;

3. förfogar över gods, för vilket meddelats tillstånd till införsel eller

utförsel under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad sålunda
förutsatts;

1368

1 Prop. 1972:110, SkU 61, rskr 296.

2 S enaste lydelse 1969: 34,

° Sena ste lydelse 1972: 194.

¬

background image

4. medelst vilseledande förmår tillståndsgivande myndighet att med-

SFS 1973; 672

giva införsel eller utförsel av gods och därigenom föranleder att godset

i

införes eller utföres i strid mot förbud;

5. underlåter att inom föreskriven tid rätta oriktig uppgift i tulldekla-

j

ration, som avgivits genom ombud, och därigenom föranleder att tull

i*i

eller annan allmän avgift undandrages statsverket eller att gods införes
i strid mot förbud.

|

5 § Den som av grov oaktsamhet förövar gärning som i 1 eller 4 §

|;j

sägs, d�mes till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall skall dock

|

ej till straff dömas.

Första stycket gäller även när någon, genom att lämna oriktig uppgift

' ||

i tulldeklaration eller medelst annat vilseledande i samband med tull-

!

behandling av gods eller prövning som i 4 § 4 avses eller genom under-

ii

låtenhet som i 4 § 5 sägs, av grov oaktsamhet föranleder fara för att tull

ji

eller annan allmän avgift undandrages statsverket eller för att gods in-

''

föres eller utföres i strid mot förbud. Vad nu sagts skall dock ej gälla
den som frivilligt vidtager åtgärd som leder till att faran ej längre före-
ligger.

r

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigil l bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

Q £ STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

6 § Den som förvärvar, forslar, döljer, förvarar eller avyttrar gods,

som varit föremål för varusmuggling, domes, om gärningen sker upp-

[[

såtligen, f ör olovlig befattning med smuggelgods till
böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningsmannen icke insåg men hade skälig anledning antaga, att

1

godset varit föremål för varusmuggling, dömes till b�ter.

�r brott som avses i denna paragraf ringa, skall ej till straff dömas.

Mj

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.