SFS 1981:227

810227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:227

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

utkom från trycket

varusmuggling;

den 14april I 981

utfärdad den 2 april 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling skall ha nedan angivna lydelse.

1

Den som utan att giva det tillkänna hos vederbörlig myndighet till ri­

ket inför eller från riket utför gods. för vilket tull eller annan allmän avgift
skall erläggas till statsve rket eller som enligt st adgande i lag eller författ­

ning ej må införas eller utf öras, dömes, om gärningen sker uppsåtligen, för

varusmuggling till b öter eller fängelse i högst två år. Gäller gärningen
narkotika som avses i 1 § narkot ikaförordningen (1962:704) skall dömas

till bö ter eller fängelse i högst tre å r.

Första stycket gäller även, när någon genom att lämna oriktig uppgift i

tulldeklaration eller medelst ann at vilseledande i samband med tullbehand­

ling av gods uppsåtligen föranleder, att tull eller annan allmän avgift un­

dandrages statsverket elieratt gods införes eller utföres i strid mot förbud.

3 §" Är varusmuggling att anses som grov, skall dömas till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år. Gäller gärningen narkotika som avses i 1 §

' Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr211.

^ Senaste lydelse 1973: 672 (jfr 1973:1016).

^ Senaste lydelse 1973: 672 Gfr 1973:1016).

359

¬

background image

\

SFS 1981:227

narkotikaförordningen (1962; 704), skall dömas till fängelse, lägst två och

högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det

förövats yrkesmässigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller vär­

de eller eljest varit av särskilt farlig art eller, om gärningen har gällt narko­

tika, den i övr igt utgjort led i en verksamhet av särskilt hänsynslös art.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.