SFS 1981:226

810226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:226

Lag

Utkom från trycket

oiii ändring ! narkotikastrafflagen (1968:64);

den 14 april 1981

utfärdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 oc h 3 §§ narkotikastrafflagen

(1968; 64) skall ha nedan angivna lydelse .

11 § Den som uppsåtligen tillverkar, saluhåller, överlåter eller innehar

358

' Prop. 1980/81: 76, JuU 25. rskr 211.

¬

background image

narkotika som avses i I § narkotikaförordningen (1962; 704) utan att vara

SFS 1981: 226

berättigad därtill eller i strid mot villkor som gäller för tillstånd enligt nar­
kotikaförordningen, domes för narkotikabrott till böter eller fängelse i

högst tre år.

3

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt narkoti­

kabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.

Vid bedöm ande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

har utgjort ett led i en verksamhe t som har bedrivits i större omfattning el­

ler yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sam -
manvägning av omständigheterna i det särskilda fallet.

Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

KARIN SÖDER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

^ Senaste lydelse 1972; 193.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.