SFS 1981:1079

811079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1079 Lag

Utkom från trycket

0^ äodnEg 1 la gen (I960:418) om straff för

den 8 december 1981

VarUSmUggling;

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs i fråga om lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling

dels att 13 och 19 §§ skal l ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före 18 § skall lyda "Om husrannsakan,

kropps visitation och ytlig kroppsbesiktning".

13 § Förundersökning rörande brott, som avses i denna lag, må inledas
av tullmyndighet. Harden inletts av tullmyndighet, skall beträffande myn­

digheten gälla vad i rättegång sbalken är stadgat om undersökningsledare.

Är saken ej av enkel beskaffenhet, skall ledningen övertagas av åklagaren,

2038

' Prop. 1981/82; 2, JuU l l.rskr35.

¬

background image

så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall ock el­
jest övertaga ledningen, när det finnes påkallat av särskilda skäl.

Åklagaren äge, då undersökning ledes av tullmyndighet, meddela anvis-

täictj,

ningar rörande undersökningens bedrivande.

Då undersökning ledes av åklagaren, äge han vid undersökningens verk­

ställande anlita biträde av tullmyndighet, så ock uppdraga åt tulltjänste­
man att vidtaga särskild till un dersökningen hörande åtgärd, om dess be­
skaffenhet tillåter det.

Med tullmyndighet avses i denna paragraf chef för distriktstullkammare,

gränstullkammare och tullkammare eller annan befattningshavare i tullver­

ket som generaltullstyrelsen förordnar att fullgöra vad som enligt paragra­

fen ankommer på tullmyndighet.

SFS 1981:1079

19 § Förekommer mot någon, som anträffas vid gräns- eller kustort eller
ankommer till plats, där förbindelse med utlandet äger rum, anledning att

han har på sig gods, som enligt denna lag är underkastat beslag, må för ef­

tersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisitation och yt­
lig kroppsbesiktning å honom. Om vederbörande chef för tull-, kust- eller
gränsbevakning finner skärpning av tullkontrollen å persontrafiken till el­
ler från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats

oundgängligen nödvändig, må efter bevakningschefens förordnande

kroppsvisitation verkställas å envar, som med lägenheten eller under tid­
rymden Jill platsen ankommer från eller från platsen avreser till u tlandet.

Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas generaltullstyrelsens

prövning men går likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, och ytlig

kroppsbesiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt ut­
rymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte begär det

och det kan ske utan större omgång, i v ittnens närvaro. Kroppsvisitation
och ytlig kroppsbesiktning å kvinna må ej verkställas eller bevittnas av an­
nan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Förande av protokoll och utfärdande av bevis om foretagen kroppsvisi­

tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den undersökte
begär det eller föremål, som påträffas, tages i b eslag.

Denna lag träder i kraft t vå veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Sven Norberg

(Handelsdepartementet)

2039

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.